Projektiranje več stanovanjskih objektov

Večstanovanjski objekti so objekti namenjeni za bivanje več gospodinjstev. Med več stanovanjske objekte spadajo dvostanovanjske stavbe, kot so samostojne hiše, vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji, tri in večstanovanjske stavbe, kot so druge stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpnice in podobno.

Pred začetkom projektiranja več stanovanjskega objekta je potrebno pripraviti projektno nalogo, v kateri se določijo želje investitorja. Prav tako se preveri, če prostorski plani dovoljujejo gradnjo večstanovanjskega objekta na določeni parceli.

Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


V podjetju Inpro 23 d.o.o. vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.