Spremembe namembnosti objektov

Projekt za spremembo namembnosti objekta je potrebno narediti v primeru, ko želimo v objektu spremeniti namembnost, oz osnovno dejavnost. Pri tem je sprememba namembnosti objektov izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.


Kadar se namembnost objekta ali dela objekta spreminja v gostinski objekt, je gradbeno dovoljenje vedno potrebno.


Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti ni potrebno, če se objekt ali del objekta glede na svoj namen, kot ga določa predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov spremeni:

  • znotraj skupine upravnih in pisarniških stavb,
  • znotraj razreda trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis,
  • iz upravne ali pisarniške stavbe v trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis,
  • iz gostinske stavbe, razen iz hotelske stavbe in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, v upravno in pisarniško stavbo ali trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis.


Vedno gre za spremembo namembnosti, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenj

  • zabaviščni park ali podoben zabaviščni objekt,
  • stavbo za kulturo in razvedrilo,
  • skladišče ali odlagališče odpadkov,
  • bencinski servis,
  • trgovsko skladišče z namenom prodaje,
  • gostinsko stavbo.

Sprememba namembnosti objekta ali dela objekta za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, prav tako ne sme biti v nasprotju z gradbenimi predpisi, če dela v zvezi s spremembo namembnosti vplivajo na predpisane bistvene zahteve.

 

Spremembo namembnosti lahko naredimo za celoten objekt ali pa samo za del objekta. Objekt pa mora imeti obstoječe gradbeno dovoljenje, da lahko izvedemo postopek spremembe namembnosti. Projekt za spremembo namembnosti je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

V podjetju Inpro 23 d.o.o. vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), pridobimo uporabno dovoljenje in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.