Rekonstrukcije objektov

Pri starejših objektih, ki so bili grajeni po tipskih načrtih, razporeditev prostorov ni optimalna. Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo pa po Zakonu o graditvi objektov potrebujemo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta.


Pri projektu za rekonstrukcijo objekta arhitekt naredi posnetek obstoječega stanja in potem novo idejno zasnovo. Pri snovanju idejne zasnove sodeluje tudi statik, ki rešuje posege v nosilne elemente.


Pri rekonstrukciji se v večini primerov spremenijo tudi elektro in strojne instalacije. V primeru, da karkoli posegamo v inštalacije potrebujemo tudi projekt strojnih in/ali elektro instalacij.


Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


V podjetju inpro 23 d.o.o. vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.