Poslovni in javni objekti

Poslovni objekti so namenjeni opravljanju poslovne dejavnosti. Javni objekti pa so objekti, ki so javno dostopni (športni objekti, gostinski lokali in restavracije, cerkve ...).

Pri projektiranju poslovnih in javnih objektov je potrebno pred začetkom projektiranja pripraviti projektno nalogo, kjer se določijo želje in potrebe investitorja.

Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).

V podjetju Inpro 23 d.o.o. vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.