Nadzidave in prizidave objektov

V Sloveniji se zelo pogosto rešuje stanovanjski problem mladih družin z nadzidavo ali prizidkom k obstoječi hiši. Za tovrsten poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje.


Pred začetkom projektiranja se preveri, če prostorski plani dovoljujejo nadzidavo oz. prizidek. Pri nadzidavah je zelo pomembno v kakšnem statičnem stanju je obstoječ objekt. V primeru, da objekt statično ni ustrezen za nadzidavo je potrebno pripraviti tudi elaborat statične sanacije obstoječega objekta. Zato se v našem podjetju statik vključi že pri snovanju idejne zasnove.


Pri projektiranju prizidkov pa posvečamo posebno pozornost razporeditvi dodatnih prostorov k objektu in komunikaciji z obstoječim objektom. V primeru, da želimo imeti samostojno stanovanje pa je potrebno urediti tudi komunalne priključke.


Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


V podjetju Inpro 23 d.o.o. vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.