Gospodarski in industrijski objekti

Pri projektiranju gospodarskih in industrijskih objektov (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti ...) je potrebno pripraviti projektno nalogo, kjer se opiše dejavnost, ki se bo izvajala v določenem objektu. Poleg projektne naloge, je pred začetkom idejne zasnove objekta, potrebno narediti natančen načrt tehnologije za dejavnost, ki se bo izvajala v objektu.


Pri projektiranju gospodarskih in industrijskih objektov, posvečamo posebno pozornost gradbenim konstrukcijam - statiki, saj se pri tovrstnih objektih pogosto srečujemo s premagovanjem velikih razponov, zato je še bolj pomembna izbira osnovne nosilne konstrukcije.


Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


V podjetju Inpro 23 d.o.o. za vas izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.