Pregled obvezne dokumentacije

Celoten projekt obsega naslednjo dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

Arhitektura:

 • Projektna naloga
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
- Geodetski posnetek
- Gradbena fizika
- Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek

Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekti za priključitev:
Katere projekte za priključitev so potrebni izvemo iz projektnih pogojev. Najbolj pogosti projekti za priključitev so:

 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacij
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt izvedenih del
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo