Svetovanje

Definicija svetovalnega inženiringa in njegov pomen v investicijskih procesih

Svetovalni inženiring pomeni nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske …) in organizacijske pomoči v celotnem investicijskem procesu. Prične se s samo idejo in konča ob predaji zgrajenega objekta. Lahko vključuje tudi obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri upošteva in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa. Svetovalni inženiring lahko izvajajo le gospodarske družbe, registrirane za opravljanje inženirsko-svetovalnih dejavnosti.

EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations – Evropsko združenje svetovalnih inženirjev) s sedežem v Bruslju obsega naslednja ključna področja storitvenih dejavnosti svetovalnega inženiringa:

 • svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta;
 • povezovanje nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta;
 • idejno zasnovo – idejni projekt;
 • izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del);
 • procese izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb);
 • nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami.

 Pomen svetovalnega inženiringa v investicijskih procesih
 Pogosto investitor nima lastnih kadrov in znanj, potrebnih za realizacijo projekta od zasnove razpisa do izvedbe. V ta namen v svoje delo vključi inženirja, ki mu izdela potrebno dokumentacijo, nadzoruje izgradnjo in pomaga pri umestitvi le-te v pogon. Sodelovanje med inženirjem in investitorjem, ki temelji na zaupanju in strokovni usposobljenosti inženirja, je izjemno pomembno in nujno potrebno za uspešnost projekta. Stroški dela inženirja niso primerljivi s stroški investicije, lahko pa bistveno vplivajo na uspešnost projekta.

Svetovalni inženiring lahko izvajajo le gospodarske družbe, registrirane za to dejavnost. Slednje imajo za to usposobljene strokovne kadre, so neodvisne in opravljajo storitve izključno za naročnika. Pri delu jih zavezuje etični kodeks, ki ga imajo vsa združenja svetovalnih inženirjev članic EFCE in FIDIC-a. Pomembno je, da imajo razvite države usposobljene domače inženirje, ki jim zaupajo in ki se jih da hitro vključiti v projekt.

Zahteve naročnikov danes so v primerjavi s preteklim obdobjem usmerjene v celovito storitev. Naročnik se lahko na svetovalnega inženirja obrne že pri sami zasnovi projekta in pri začetnih študijah oz. finančnih modelih. Naročnik od svetovalnega inženiringa pričakuje projektno dokumentacijo in aktivno pomoč pri vključevanju objektov v prostor, kar je danes glavna ovira pri izvajanju investicij. Od inženirja naročnik pričakuje tudi kakovosten nadzor nad izgradnjo in montažo. Sodobni inženiringi morajo obvladati nove modele gradnje in financiranja objektov. Na današnjem trgu je treba biti v koraku s sodobnimi trendi, ki narekujejo stroko, in tako ostajati konkurenčen. Pomembna je tudi povezava z industrijo in gradbeno operativo. Obe dejavnosti se na projektih lahko uspešno dopolnjujeta in lahko tudi skupaj nastopita predvsem na tujih trgih.

Torej svetovalni inženiring pomeni upravljanje intelektualnih storitev v investicijskih procesih. Svetovalni inženiringi prevzemajo delno ali v celoti posle svetovalnega inženiringa in nastopajo na trgu. Pomembno je tudi, da izpolnjujejo pogoje strokovne usposobljenosti za svetovalni inženiring.

 V začetni fazi in fazi projektiranja tako naši inženirji:
 • opravijo uvodne razgovore z investitorjem, svetovalno-tehnična opravila in skupno pripravo idejnih rešitev, projektantske zasnove in uvodno umestitev tehnologije;
 • pripravijo in izdelajo projektno nalogo ter projektne dokumentacije (PGD, PZI);
 • koordinirajo in pregledajo ponudbe za projektiranje, pomagajo pri iskanju kakovostnih projektantov, pregledajo njihove ponudbe, izvajajo koordinacijo med izbranimi projektanti in izdelovalci posameznih načrtov ter pripravijo potrebne strokovne analize;
 • opravljajo koordinacijo med vsemi udeleženci gradnje (izvajalci, projektanti, nadzorniki);
 • pripravijo in realizirajo razpis za projektiranje in izvedbo novega objekta skupaj z vso potrebno dokumentacijo, razpisnimi pogoji, analizami in svetovanjem;
 • nudijo pomoč pri izbiri najugodnejših izvajalcev;
 • pripravijo analize ponudb in predloge pogodb za projektiranje in izvajanje;
 • pripravijo vso potrebno dokumentacijo in aktivno sodelujejo pri javnih razpisih in natečajih.
 • našim strankam nudimo možnost svetovalnega inženiringa, torej svetovanje in pomoč pri celotnem projektu. V fazi gradnje objekta naši inženirji za vas:
 • nadzorujejo kakovost izvedenih del s celotno koordinacijo;
 • skrbijo, da se gradnja izvaja v skladu s projektno in drugo tehnično dokumentacijo;
 • redno pregledujejo in potrjujejo gradbene dnevnike;
 • preverjajo in potrjujejo knjige obračunskih izmer ter mesečnih in končnih obračunskih situacij posameznih izvajalcev za vsa dela;
 • spremljajo in potrdijo projekt izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje (PID, POV);
 • organizirajo tehnični pregled in poskrbijo za odpravo napak po tehničnem pregledu v za to predpisanem roku;
 • organizirajo predajo objekta naročniku (investitorju);
 • potrdijo končni obračun investicije;

Pokličite nas na 041 388 377 ali pišite na: info@inpro-projektiranje.si ter nam zaupajte vaše želje in težave.