Nadzor nad gradnjo

Gradbeni nadzor pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. Nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Delo nadzornika vsebuje tudi nadzor kakovosti izvedenih del, kakovosti gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt, skrbi pa tudi, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. Z dnem, ko se na gradbišču začnejo pripravljalna dela, je treba na gradbišču zagotoviti gradbeni nadzor. V primeru enostavnih objektov ali gradnje v lastni režiji gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki pa mora izpolnjevati pogoje za odgovorno vodenje del oz. odgovorno projektiranje.

Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora imenujemo nadzornika. Slednji je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve opravljanja gradbenega nadzora in odgovornega nadzornika.

Gradbeni nadzornik, tj. pravna ali fizična oseba, pri objektu, za katerega opravlja nadzor, ne sme sodelovati kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del. Ne sme sodelovati kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik ne sme biti z izvajalci oz. dobavitelji v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti niti v zakonski zvezi ali s katerim izmed njih živeti v zunajzakonski skupnosti. Pisna pogodba o delu je sklenjena med investitorjem in nadzornikom.

Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike (odgovorne nadzornike) za posamezna dela. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo (PZI) sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja oziroma v primeru manjših odstopanj investitorja. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis ustrezne izjave. s katero jamči za skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja, ter je skupaj z izvajalcem zadolžen tudi za podpis tako imenovane »Izjave o zanesljivosti objekta«.

Delo nadzornika vsebuje širok spekter del. V najožjem pomenu lahko štejemo kot gradbeni nadzor le formalni gradbeni nadzor, povezan s pridobitvijo vseh potrebnih papirjev. V nekoliko širšem pomenu lahko nadzor pomeni tudi preverjanje in nadzor posameznih količin, pri čemer se cene gibljejo med 1,0 % do 1,7 % investicijske vrednosti projekta. Nadzornik pa lahko na gradbišču izvaja tudi koordinacijo med obrtniki, inštalaterji ter drugimi izvajalci storitev in poskrbi za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Cene se v tem primeru gibljejo med 3 do 5 % investicijskega projekta.
Za vas v okviru gradbenega nadzora:
 
Opravljamo strokovni nadzor nad kakovostjo vseh vrst izvedenih del
 • Vodimo nadzor nad gradnjo oz. nad posameznimi fazami gradnje v skladu projektno dokumentacijo, strokovno in korektno po veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Vse to opravimo s težnjo po kvaliteti in strokovnosti naših storitev.
 • Z vsem razpoložljivim znanjem in tehnologijo sodelujemo pri celotni investiciji
 • Aktivno spremljamo potek gradnje in o tem obveščamo investitorja
 • Skrbimo za kompetentnost vgrajenih materialov, naprav, opreme in napeljave
 • Skrbimo za upoštevanje predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov
 • vseh napakah, pomanjkljivostih, nepravilnostih in spremembah, ki jih ugotovimo pri procesu gradnje sproti obveščamo investitorja
 • Skrbimo da se projekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo
 • Pomagamo vam tudi pridobiti dobre izvajalce gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
 • Na podlagi dogovorjenih kriterijev za vas izdelamo analizo in oceno prispelih ponudb
 • Opravljamo terminski nadzor nad izvedenimi deli
 • Opravimo nadzor nad količinami vgrajenega materiala in cenami ter porabljenim delovnim časom
 • Za izvajalce in podizvajalce pripravimo osnutke pogodb
 • Na željo investitorja izvajamo med koordinacijo del med posameznimi izvajalci
 • Izdelamo obračun izvršenih del
 • Pridobimo dokumentacijo za tehnični pregled
 • Pomagamo vam pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
 • V primeru zahtevnih objektov za vas opravljamo funkcijo odgovornega nadzornika